ทุกๆ วันมีน้องๆ วัยเรียนราว 1.3 ล้านคนเดินทางโดยการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ แต่มีเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อค แม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้ก็ตามจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในแต่ละปี มีเด็กกว่า 2,600 คนเสียชีวิต หรือมากกว่า 7 คนต่อวัน และอีกเกือบ 200 คนต่อวันได้รับบาดเจ็บหรือพิการ หรือกว่า 72,000 คนต่อปี

ความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการให้เด็กๆที่เดินทางด้วยการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง

เครือข่ายองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็กและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน นำโดย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย Asia Injury Prevention (AIP) Foundation และ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children in Thailand จึงได้ร่วมมือกันริเริ่มโครงการ The 7% Project โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กจาก 7% ให้เป็น 60% ทั่วประเทศภายในปี 2560

เนื่องจากการเดินทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนคือเส้นทางหลักสำหรับครอบครัว และจักรยานยนต์คือยานพาหนะหลักที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ในการรับ-ส่ง บุตรหลานในแต่ละวัน ในปีแรก จึงเริ่มต้นการทำงานร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อรณรงค์ให้หมวกกันน็อคเป็นส่วนหนึ่งของชุดนักเรียน โดยจะทำงานร่วมกับชุมชน เด็กๆ ผู้ปกครอง ครู และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย

ในปีต่อๆ ไป โครงการนี้จะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับขยายขอบข่ายการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มการณรงค์ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางของเด็กๆ

รูปแบบโครงการ

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง The 7% Project จะมุ่งเน้นการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ เกี่ยวกับการใช้หมวกกันน็อค พร้อมกับสนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างเต็มที่ โดยจะดำเนินงานควบคู่กันใน 4 ด้าน ได้แก่

การศึกษา เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และประโยชน์ของหมวกกันน็อค ทั้งในวิชาพื้นฐานและกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดอบรมสำหรับคุณครูและผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ

การสื่อสารกับมวลชน จุดประกายความคิด จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และรายงานทุกความเคลื่อนไหวของโครงการ ตลอดจนเปิดให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการรณรงค์ให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืน

การบังคับใช้ ร่วมมือกับโรงเรียนในการออกกฎให้เด็กที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อค โดยมีคุณครูประจำชั้นคอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด  และขอการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการผลักดันกฎหมายหมวกกันน็อค ให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกเส้นทาง

การสร้างนวัตกรรม จัดหาหมวกกันน็อคที่มีดีไซน์โดนใจเด็กและวัยรุ่น มีขนาดที่พอดีกับศีรษะ และราคาไม่แพง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงตัวตนของพวกเขาผ่านหมวกกันน็อค

Asia Injury Prevention (AIP) Foundation

กว่า 15 ปีที่มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ปฏิบัติภารกิจเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน ทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยมูลนิธิได้บุกเบิกการรณรงค์หมวกกันน็อคเด็กในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งร่วมกับ FIA Foundation และ Centers for Disease Control and Prevention ในการริเริ่มโครงการวัคซีนหมวกนิรภัยสากล รวมทั้งก่อตั้งโรงงานหมวกกันน็อค ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตหมวกนิรภัยสำหรับใช้ในประเทศเขตร้อนโดยไม่แสวงผลกำไรอีกด้วย

Save the Children

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร มีบทบาทด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วโลกมายาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในกว่า 120 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิเด็ก สุขภาพ การศึกษา ภัยพิบัติ ไปจนถึงปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในสังคม​ ทั้งนี้ Save the Children มีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กๆอย่างยั่งยืน