E-Learning สู่การเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่ 23-24 เมษายน พ.. 2561 องค์การช่วยเหลือเด็ก ประจำประเทศไทย (Save the Children Thailand) จัดเวทีบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็ก (Child Safety Learning Integration Participatory Workshop) ร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร E-Learning ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติและเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง โดยมี คุณครูจำนวน 25 คนจากกรุงเทพมหานคร เชียงราย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสรวมทั้งตัวแทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อหลักสูตรผ่านประสบการณ์ทดลองใช้จริง

เวทีวันแรก “ประสบการณ์จริงสู่การพัฒนาหลักสูตร E-Learning” เนื้อหาในหลักสูตร 4  Module คือ 1) ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยง 2) การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 3) การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และ 4) การจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการปรับตัว

เวทีวันที่สอง “แบ่งปันวิธีการสร้างการเรียนรู้ความปลอดภัยสำหรับเด็ก”  ผู้เข้าร่วมแบ่งปันกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องลดความเสี่ยงภัยพิบัติ นำเล่นเกมส์กับดักละเบิด เกมส์หมู่บ้านกับเชื้อไวรัส และเกมส์ปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ เน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติตามกรอบโรงเรียนปลอดภัย ต่อด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน นำเล่นเกมส์บทบาทสมมุติและโยนไข่ เน้นการสร้างความตระหนักในการใส่หมวกนิรภัย ท้ายสุด กิจกรรมการเรียนรู้การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ นำเล่นเกมส์ “ตะโกน โยน ยื่น” เน้นการส่งเสริมความเข้าใจหลักการช่วยชีวิตคนจมน้ำได้อย่างถูกต้อง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ ได้ถูกนำเสนอและส่งต่อให้กับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร E-Learning ให้คุณครูในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศได้เรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการประเมินความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาต่อไป