THE 7% PROJECT

มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
จากบ้านไป-กลับโรงเรียนร่วมกัน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กๆ